top of page
Fitness

Research

Sports and Exercise Medicine Lab.

2022 광안리 SUPrise '해양치유 프로그램 효과검증 및 정책개발 연구'

Completed

부산광역시 수영구

​지원기관 : 

연구기간 : 

2022-05-01 ~ 2022-10-31

연구책임자 : 

김정훈

총 연구비 : 

bottom of page